• Đáp ứng quy chuẩn Việt Nam QCVN 07-7:2016/BXD Công trình chiếu sáng về độ chói, độ đồng đều.

  • Đáp ứng về tiêu chuẩn chiếu sáng đường phố TCVN 259:2001.

  • Chiếu sảng đảm bảo tính dẫn hướng, tạo môi trường ánh sáng tốt, bảo đảm người tham gia giao thông an toàn với tốc độ quy định.

  • Lựa chọn nhiệt độ màu 4000K, 5000K, 6500K.

  • Đèn chiếu sáng đường có chỉ số bảo vệ IP66, khả chống xung sét 7kV.