Italia  |  English  |  Tiếng Việt
Electrical Equipment

Aptomat

HSB231 10.15.20.30B
Aptomat khối loại 2P - 1E (10/15/20/30A)
69,000 VNĐ